Categories
Latest
யுவ பாரதம் - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு

லாலா லஜபதிராய், தமிழில்: கல்கி
INR 260
அந்தரப்பூ

கல்யாண்ஜி
INR 100
சாணக்கிய நீதி - அரசியலும் அந்தரங்கமும்

பதிப்பும் தமிழாக்கமும் சந்தியா நடராஜன்
INR 125
Latest
யுவ பாரதம் - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாறு

லாலா லஜபதிராய், தமிழில்: கல்கி
INR 260
அந்தரப்பூ

கல்யாண்ஜி
INR 100
சாணக்கிய நீதி - அரசியலும் அந்தரங்கமும்

பதிப்பும் தமிழாக்கமும் சந்தியா நடராஜன்
INR 125

Refund & Cancellations

Once you place the order & paid the amount, you cannot cancel the order.

Once you place the order & paid the amount, we will not refund the amount.