Categories
Latest
காந்தி படுகொலை - பத்திரிகைப் பதிவுகள்

பதிப்பாசிரியர்: கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம்
INR 360
காந்தியும் பகத் சிங்கும்

வி.என். தத்தா - தமிழில்: அக்களூர் இரவி
INR 160
எனில்

தென்றல் சிவக்குமார்
INR 80
Latest
காந்தி படுகொலை - பத்திரிகைப் பதிவுகள்

பதிப்பாசிரியர்: கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம்
INR 360
காந்தியும் பகத் சிங்கும்

வி.என். தத்தா - தமிழில்: அக்களூர் இரவி
INR 160
எனில்

தென்றல் சிவக்குமார்
INR 80

Refund & Cancellations

Once you place the order & paid the amount, you cannot cancel the order.

Once you place the order & paid the amount, we will not refund the amount.